Skip to main content

Pradedamas įgyvendinti Erasmus+ projektas „Kokybiška stažuotė - žingsnis link sėkmingos karjeros“

Alytaus profesinio rengimo centras pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Kokybiška stažuotė - žingsnis link sėkmingos karjeros“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-034983. Projekto dotacijos suma – 282 340,00 Eur.

Projektas skirtas Alytaus PRC mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu siekiama apimti kuo platesnį Alytaus PRC vykdomų mokymo programų spektrą, todėl projektas turi net trylika priimančiųjų partnerių penkiose šalyse. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas.

Šiame projekte numatytas pirmas atvykstamasis dėstymo vizitas, kurio metu bus vykdomi aerografijos mokymai Alytaus PRC ir kitų profesinių mokyklų mokiniams bei mokytojams.

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinimąsi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.

Projekte dalyvaujančius mokinius sieja bendri aspektai: įgyti naujų kompetencijų, patobulinti profesinės užsienio kalbos įgūdžius, praktiškai išmokti naudotis modernia įranga bei technologijomis, įgyti gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių.

Projektu sieksime, kad mokiniai turėtų galimybę tobulinti savo profesinius įgūdžius dirbdami su naujausiomis technologijomis bei įranga. Stažuočių metu jie dirbs su Ispanijos, Lenkijos, Prancūzijos, Suomijos, Estijos, Latvijos bei Slovėnijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagilins savo profesinę kompetenciją, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET, kuris užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje.

Mokytojai susipažins su užsienio šalių profesinio mokymo turiniu, mokymo programomis, kvalifikaciniais reikalavimais darbuotojams, analizuos kaip praktiškai organizuojamas darbo procesas įmonėse, kokios paslaugos teikiamos klientams. Dalyvaudami partnerių organizacijos veikloje tobulins savo profesines ir socialines kompetencijas, perims geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikys savo darbe.

Kiekvienam projekto dalyviui, kuris sėkmingai atliks stažuotę užsienio partnerio organizacijoje, bus išduotas Europass mobilumo dokumentas, kuris geriausiai atspindi stažuotės metu įgytus naujus įgūdžius ir gebėjimus. Priimančios organizacijos taip pat išduos savo institucijų sertifikatus, patvirtinančius stažuotės dalyvių praktiką užsienyje ir įgytas kompetencijas.

Projekto eigoje ir jam pasibaigus informacija apie projektą ir jo rezultatus bus skelbiama Alytaus PRC internetiniame tinklapyje. Taip pat, siekiant paviešinti projekto rezultatus pasibaigus dalyvių vizitams, bus surengta projekto rezultatų aptarimo konferencija, į kurią bus pakviesti Lietuvos profesinių mokyklų atstovai, darbdavių atstovai bei išpublikuotas straipsnis spaudoje. Įgyvendinat projekto sklaidos veiklas informacija apie projektą ir jo rezultatus pasieks Lietuvos profesinių mokyklų mokinius ir mokytojus, mokyklų akademinę bendruomenę, visuomenę, priimančių partnerių organizacijų bei praktikos įmonių narius.

2017-2018 m. m. stažuočių planą rasite čia