Skip to main content

Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centras

2015 m. vasario 13 d. Alytaus profesinio rengimo centre atidarytas Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centras.

Jis įkurtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Modernios darbų saugos ir statybos praktinio mokymo bazės sukūrimas Alytuje, siekiant užtikrinti aukštą mokymo paslaugų kokybę, statybos sektoriuje“ Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-019.

Darbų saugos ir statybos sektorinis praktinio mokymo centro tikslas - didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinant besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.

Įkurtas Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras (SPMC) bei įrengtos modernios praktinio mokymo bazės sudaro galimybę esamiems ir būsimiems mokymo paslaugų gavėjams suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą bei suteikti garantiją įsidarbinti suteiktą išsimokslinimą atitinkančioje darbo vietoje todėl, kad:

1. SPMC įdiegta praktinio mokymo įranga atitinka sektoriaus įmonėse naudojamą įrangą, todėl mokinys baigęs kursus ateis į imonę jau mokėdamas dirbti su modernia įranga. Gebėjimas naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga yra lemiantis darbinantis ir iškart dirbant, užuot mokiusis dirbti (įsidarbinus). Tai, beje, yra ir didelis potencialaus darbuotojo konkurencinis pranašumas netgi srities darbo stažą turinčių, bet naujų technologijų neišmanančių specialistų atžvilgiu.).

2. Įdiegta moderni praktinio mokymo įranga, atitinkamai bus nuolat tobulinama teorijos ir praktikos mokytojų kvalifikacija (aukštos kvalifikacijos mokytojas yra vienas iš reikšmingiausių elementų siekiant kokybiško išsilavinimo).

3. Įkurtas modernia praktinio mokymo įranga aprūpintas Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras (SPMC), pritaikytas teikti paslaugas ir neįgaliems asmenims.

4. SPMC bus teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius tenkinančios, tęstinio profesinio mokymo paslaugos Alytaus regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems, taip pat vykdomi praktikos užsiėmimai Alytaus ir kitų regionų valstybinėse profesinėse mokyklose besimokantiems asmenims.

5. SPMC bus sudarytos sąlygos realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas.

6. Sudarytos sąlygos tobulinti mokymo paslaugų teikimo organizavimo procesą bei keisti paslaugų teikimo kultūrą.

 

Visi norintys mokytis asmenys gali naudotis projekto įgyvendinimo rezultatais, kadangi pastačius naują darbų saugos praktinio mokymo bazę, renovavus patalpas bei aprūpinus jas modernia įranga, pagerėjo mokinių, mokytojų bei darbuotojų darbo sąlygos, centro teikiamų paslaugų kokybė, mokinių mokymosi motyvacija, kas turi teigiamos įtakos regiono gyventojų ir įmonių veiklai, prisideda prie jaunų žmonių kvalifikacijos tobulinimo.