Skip to main content

Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centras

2015 m. rugsėjo 28 d. Alytaus profesinio rengimo centre atidarytas Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras.

Jis įkurtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir LR biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“ Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007.

Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro tikslas - didinti aukščiausios kokybės praktinio mokymo paslaugų prieinamumą, gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, plėtoti sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą.

Projekto metu įsigyta naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga sudaro sąlygas besimokantiems jau praktikų metu našiai ir kokybiškai dirbti bei tapti paklausiais ir konkurencingais darbo rinkoje asmenimis.

Centre gebėjimus ugdo jaunimas, besimokantis pagal pirminio profesinio mokymo, aukštųjų neuniversitetinių studijų bei bendrojo ugdymo technologinių dalykų mokymo programas; suaugusieji, ugdantys kompetencijas pagal formaliąsias ir neformaliąsias tęstinio profesinio mokymo programas; profesijos mokytojai; verslo įmonių darbuotojai. Modernizuota infrastruktūra didina profesinio mokymo sistemos patrauklumą, stiprina bendradarbiavimą su darbdaviais, darbo biržomis, savivaldybėmis. Didėja aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų prieinamumas visiems Lietuvos gyventojams.

Kryptinga Alytaus profesinio rengimo centro veikla, efektyvus mokymas(is) turi teigiamos įtakos regiono žmogiškųjų išteklių ugdymui, šalies verslo bei ekonomikos plėtrai.