Skip to main content

Įgyvendinti projektai

Metai

Projektas

 

2010-2011

Tarptautinė praktika – didesnės karjeros galimybės LLP-LdV-IVT-2010-LT-0486  
2010-2011 Modernių technologijų taikymas paslaugų sektoriuje LLP-LdV-IVT-2010-LT-0487  
2009-2011

Nuteistųjų psichologinis konsultavimas, profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių ugdymas siekiant palengvinti socialinę integraciją VP1-1.3-SADM-02-K-01-141

 
2010-2012

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Pietų Lietuvoje VP1-1.1-SADM-07-K-01-046

 
2010-2011

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje

 
2010-2011

Virėjų praktinių įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2010-LT-0353

 
2010-2011

Naujas veiklos pasaulio vaidmuo tobulinant IT ir verslo organizavimo profesines kompetencijas

 
2009-2011

„Priemonė, padedanti patobulinti profesinius anglų kalbos įgūdžius“ LLP-LdV-TOI-2009-LT-0042

 

2010

Profesinis rengimas karjerai: socialinė partnerystė LLP-LdV-IVT-2009-LT-0221

 

2010

Mokinių praktika mechaninės inžinerijos sektoriuje Skandinavijos šalyse LLP-LdV-IVT-2009-LT-0220

 

2010

Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230

 

2010

Bendros profesinio mokymo iniciatyvos pasienio regione SPF/LT/2009/06/2.2

 

2010

Pažintinis vizitas Slovėnijoje 2010-SV-01-LT-LLP-02251

 

2010

Pažintinis vizitas Vengrijoje 2010-SV-01-LT-LLP-00822

 

2009-2010

Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas VP1-1.3-SADM-02-K-01-109

 

2009-2010

Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021

 

2009

Profesinių įgūdžių tobulinimas – sėkmingos karjeros pradžia   LLP-LdV-IVT-2008-LT-0094

 

2009

Paslaugų asmenims organizavimas Europoje LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0114

 

2009

Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties mokinius LLP-LdV-IVT-2008-LT-0151

 

2009

Profesinis lankstumas darbo rinkoje LLP-LdV-IVT-2008-LT-0128

 

2009

IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0113

 

2008

Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020

 

2008

Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051

 

2008

Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse LLP-LdV- VETPRO-2007-LT-0019 

 

2007

Profesinių įgūdžių tobulinimas panaudojant naujas technologijas LT/06/PL/1/1081

 

2006

Elektromechanikų profesinių gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas Norvegijoje LT/05/PL/1/0901

 

 

„Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas“

Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-109/SUT-82

Alytaus profesinio rengimo centre pradedamas įgyvendinti projektas „Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-109/SUT-82, pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3.-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto metu įgyta patirtis, įgūdžiai bei neįgaliesiems sukurtos bei pritaikytos 7 formaliojo mokymo programos, sudarys prielaidą sukurti Alytaus PRC neįgaliųjų profesinės reabilitacijos padalinį tam pritaikytoje aplinkoje. Padidės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei bus mažinamas skurdo ir nedarbo lygis tarp fizinę bei protinę negalę turinčių Pietų Lietuvos regiono gyventojų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 2009-03-09 - 2010-11-09.

Projekto tikslinė grupė – Alytaus apskrities gyventojai, kuriems nustatytas 30 – 40 proc. darbingumo lygis (arba II invalidumo grupė) ir 45 – 55 proc. darbingumo lygis (arba III invalidumo grupė). Tai asmenys, turintys klausos ar judėjimo negalę bei asmenys turintys intelekto sutrikimus.

Projekto tikslas – Gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, plėtojant neįgaliųjų profesinę reabilitaciją bei didinti šių paslaugų kokybę.

Uždaviniai:

1. 56 projekto dalyviams suteikti profesinio orientavimo, psichologinio konsultavimo paslaugas, karjeros veiksmų planavimo paslaugas.

2. Parengti ir Darbo rinkos mokymo tarnyboje patvirtinti 7 naujas formaliojo mokymo programas pritaikytas neįgaliesiems: viešbučio pagalbinio darbuotojo, virtuvės pagalbinio darbuotojo, apželdintojo-floristo, verslo įmonių kompiuterininko, sienų dažytojo-dekoratoriaus, siuvėjo-sukirpėjo, apskaitininko programas.

3. Parengti ir ekspertuoti aukščiau išvardintų mokymo programų mokomąją metodinę medžiagą.

4. 56 projekto dalyviams suteikti profesinio mokymo paslaugas, įgyvendinant 7 formaliojo mokymo programas:

- viešbučio pagalbinio darbuotojo formalioji mokymo programa;

- virtuvės pagalbinio darbuotojo, formalioji mokymo programa;

- apželdintojo-floristo formalioji mokymo programa;

- verslo įmonių kompiuterininko formalioji mokymo programa;

- sienų dažytojo-dekoratoriaus formalioji mokymo programa;

- siuvėjo-sukirpėjo formalioji mokymo programa;

- apskaitininko formalioji mokymo programa.

5. Suteikti projekto dalyviams pagalbos įsidarbinimo paslaugas, kurių metu planuojama įdarbinti arba nukreipti tęsti mokymąsi 15 projekto dalyvių.

 

„Nuteistųjų psichologinis konsultavimas, profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių ugdymas, siekiant palengvinti socialinę integraciją“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-141

Alytaus profesinio rengimo centras kartu su Alytaus pataisos namais nuo 2009 m. kovo 9 dienos pradėjo įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Nuteistųjų psichologinis konsultavimas, profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių ugdymas, siekiant palengvinti socialinę integraciją“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-141.

Projektas skirtas spręsti nuteistų darbingo amžiaus asmenų socialinės integracijos problemą, kurią sudaro tarpusavyje grįžtamaisiais ryšiais susiję kelios grandys – profesinių bei darbinių įgūdžių praradimas, turima nepaklausi darbo rinkoje profesija, motyvacijos darbinei veiklai trūkumas, socialinių įgūdžių stoka ir kiti socialiniai bei psichologiniai adaptavimosi visuomenėje sunkumai.

Projektu numatoma problemą spręsti įkalinimo vietoje vykdant psichologinį nuteistųjų, konsultavimą, darbinės motyvacijos skatinimą, profesinį orientavimą, profesinį mokymą ir darbinių įgūdžių ugdymą.

Projekto tikslinė grupė – Alytaus pataisos namuose kalintys nuo narkotinių medžiagų nepriklausantys, neturintys rimtų psichikos sutrikimų vyrai, kuriems iki paleidimo termino likę ne mažiau kaip 3 metai.

Projekto metu 200-am nuteistųjų bus suteiktos profesinio orientavimo paslaugos, 150-čiai nuteistųjų bus suteiktos individualios profesinio orientavimo paslaugos, 100-ui nuteistųjų bus suteiktos psichologinio konsultavimo paslaugos, jie bus apmokyti karjeros veiksmų planavimo ir įgis paklausią darbo rinkoje profesinę kvalifikaciją – langų montuotojo-apdailininko, mūrininko-trinkelių klojėjo, suvirintojo, arba apdailininko. Pagerės asmenų, išėjusių iš laisvės atėmimo vietos socialinė integracija.

Taip pat projektas įgalins efektyviai išnaudoti Alytaus pataisos namams priklausančias profesiniam mokymui skirtas patalpas, sudarys prielaidas jų infrastruktūros gerinimui.

Pagrindinės projekto veiklos:

Profesinių gebėjimų vertinimas, profesinis orientavimas/konsultavimas bei karjeros veiksmų planavimo paslaugos.

Mokymo programų parengimas patvirtinimas DRMT.

Mokymo programų mokomosios metodinės medžiagos parengimas ir ekspertavimas.

Profesinis mokymas:

- langų montuotojo-apdailininko programa (8 mėn.);

- mūrininko-trinkelių klojėjo programa (8 mėn.);

- suvirintojo programa (8 mėn.);

- apdailininko programa (8 mėn.)

Pagalbos įdarbinant paslaugos.

Laukiami projekto rezultatai:

200-am nuteistųjų bus suteiktos profesinio orientavimo paslaugos;

150-čiai projekto dalyvių bus suteiktos individualios profesinio orientavimo paslaugos;

100-ui nuteistųjų bus suteiktos psichologinio konsultavimo paslaugos;

100-as projekto dalyvių bus apmokyti karjeros veiksmų planavimo

100- as nuteistųjų įgis paklausią darbo rinkoje profesinę kvalifikaciją

Suteiktos pagalbos įsidarbinant paslaugos, kurių metu planuojama įdarbinti arba nukreipti tęsti mokymąsi 36 projekto dalyvius.

 

„Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas“

Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Alytaus Profesinio Rengimo Centro pastatuose suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, prailginti pastatų naudingo tarnavimo trumę, sukurti komfortiškas ir higienos normas atitinkančias mokymosi ir darbo sąlygas.

Esama prasta pastatų atitvarų ir inžnerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų. Tikslui įgyvendinti numatoma renovuoti šilumos mazgus, šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemas, numatoma apšiltinti stogus, sienas, grindis, senus langus ir duris pakeisti naujais. Šių priemonių įgyvendimas leistų sutaupyti 55,6% šilumos energijos, kas sudarytų 656,23 MWh per metus (skaičiuojant norminius metus). Įstaiga kasmet sutaupytų apie 162 tūkstančius litų šildymo išlaidų.

Projekto tikslinės grupės – mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.

 

"Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi"

 Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230

Dalyvių skaičius (be lydinčiųjų asmenų) 13

Vizito trukmė savaitėmis 1

Skirta Leonardo da Vinci dotacija, eurais 17 160,00

Tikslinės grupės aprašymas (dalyviai vykstantys į vizitus)

Mokytojai dėstantys profesinius dalykus pagal socialinio slaugytojo, viešbučių darbuotojo, virėjo - konditerio, padavėjo - barmeno ir kirpėjo mokymo programas.

Užsienio partnerių šalys: Lenkija, Škotija

Projekto partneriai Lietuvoje:  Kauno prekybos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla

Projekto aprašymas: Alytaus profesinio rengimo centro Leonardo da Vinci 2009 m. mobilumo programos projekte „Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi“ numatoma tobulinti profesinį mokymą ir jį derinti su rinkos pokyčiais, atnaujinti mokytojų profesinę kompetenciją, nes norint sėkmingai spręsti organizacinius, ekonominius bei socialinius profesinio rengimo uždavinius savo institucijos lygyje, būtina juos suvokti ne tik savo šalies, bet ir visos Europos profesinio rengimo sistemos kontekste.

Projekte dalyvaus 13 mokytojų dėstančių profesinius dalykus pagal socialinio slaugytojo, viešbučių darbuotojo, virėjo - konditerio, padavėjo - barmeno ir kirpėjo mokymo programas.

Projekto konkretūs tikslai:

- Įgyti patirties ir įgūdžių, siekiant kad parengtų specialistų kvalifikacija atitiktų regiono darbo rinkos poreikius bei šiuolaikinį technologinį lygį.

- Gerinti nuolatinį mokymosi visą gyvenimą įgūdžių ir gebėjimų siekimą.

 

"Mokinių praktika mechaninės inžinerijos sektoriuje Skandinavijos šalyse"

Nr.  LLP-LdV-IVT-2009-LT-0220

Dalyvių skaičius (be lydinčiųjų asmenų) 20

Vizito trukmė savaitėmis 2

Skirta Leonardo da Vinci dotacija, eurais 28 833,00

Tikslinės grupės aprašymas: Projekto dalyviai – pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys automobilių remontininko, automobilių kėbulų remontininko, automobilių elektros įrengimų remontininko, elektros įrengimų montuotojo bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programų

Užsienio partnerių šalys: Švedija, Norvegija

Projekto partneriai Lietuvoje: Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla, Viešoji įstaiga Kauno mechanikos mokykla

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių profesinius gebėjimus, specialybės užsienio kalbą, siekiant įgyti profesines kompetencijas atitinkančias inovatyvių europinių technologijų lygį;

- skatinti mokinius siekti naujų kompetencijų, reikalingų jų profesinei karjerai ir didinančiųjų mobilumą Europos darbo rinkoje.

- gilinti mokinių kongnityvines ir komunikacines kompetencijas nukreipiant juos stažuotis Švedijos ir Norvegijos verslo įmonėse.

Projekto metu dalyviai ne tik patobulins praktinius įgūdžius, kompetencijas, gebėjimus dirbti moderniais įrankiais ir prietaisais, bet ir išmoks turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius pritaikyti naujoje šiuolaikinėje automobilių kėbulų remonto bei inžinerinės pramonės srityje. Mokysis pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi, trokštantys ir gebantys nuolat mokytis, tenkinti pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai projekto dalyviams formuos naują požiūrį į profesiją, augs besimokančiųjų motyvacija. Europos kvalifikacijų sąrangoje numatytų kompetencijų įgijimas užtikrins sėkmingesnę mokinių, projekto dalyvių, profesinę karjerą.

 

"Profesinis rengimas karjerai: socialinė partnerystė"

Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0221

Dalyvių skaičius (be lydinčiųjų asmenų) 19

Vizito trukmė savaitėmis 2

Skirta Leonardo da Vinci dotacija, eurais 26 888,00

Tikslinės grupės aprašymas: Tikslinė grupė – pirminio profesinio lygmens mokiniai: apdailininkai, pastatų inžinerinės įrangos montuotojai, statybos verslo paslaugų teikėjai, staliai.

Užsienio partnerių šalys: Švedija, Škotija

Projekto partneriai Lietuvoje: VsI Vilniaus statybininku rengimo centras, Kauno statybininkų mokykla

Projekto aprašymas: Alytaus profesinio rengimo centras šiuo projektu siekia pagerinti profesinio rengimo kokybę bei patrauklumą, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų kintančios Europos darbo rinkos ir individo poreikius.

Ugdymo turinys plačiąja prasme apima ne tik mokymo programas, standartus, mokymo priemones, bet ir mokinių mokymosi patirtį pagrįstą šiuolaikiškomis technologinėmis priemonėmis ir metodais, naudojant naujausias medžiagas ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais tiek Lietuvos tiek užsienio šalių. Tai labai svarbu norint Lietuvos mokyklose rengti besimokančiuosius atitinkančius darbo rinkos reikalavimus.

Projekto dalyviai sieks realizuoti šiuos poreikius:

- patobulinti profesinius gebėjimus Škotijos ir Švedijos mokyklose;

- susipažinti ir įgyti įgūdžių su naujausiomis technologijomis ir modernia įranga Škotijos ir Švedijos įmonėse, tuo pagilindami profesinę kompetenciją;

- susipažins su darbų saugos bei darbo organizavimo reikalavimais Škotijos ir Švedijos įmonėse;

- ugdys bendruosius ir lingvistinius gebėjimus, bei profesinę motyvaciją.