Skip to main content

Vykdomi projektai

 

Metai

Projektas

2018-2019

"Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra" Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002
2018-2019 “Kaimyniškas pasikeitimas patirtimi ir profesiniais įgūdžiais” Nr. LT-PL-2S-150
2018-2019 „Tarptautinis mobilumas - galimybė tobulėti“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046830
2018-2021 "Suaugusių mokymosi galimybės - visiems ir kiekvienam!" Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0005

 

"Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centro plėtra"

Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0002

Statistikos departamento duomenimis mūsų šalyje daugiausia gyventojų dirba pramonėje - 17,5 proc. visų užimtų šalies gyventojų. Tačiau jau nuo 2017 metų jaučiamas šios srities darbuotojų trūkumas. Inžinerinė pramonė generuoja daugiau kaip ketvirtadalį šalies BVP ir smarkiai prisideda prie jo augimo. Beje, šie rezultatai pasiekti investuojant į aukštąsias technologijas, diegiant inovacijas ir keliant darbuotojų bei inžinierių kvalifikaciją. Didelių pasaulio bendrovių keliamus reikalavimus, trukdo patenkinti kol kas ribotas įmonių techninis lygis, taip pat darbuotojų trūkumas.

Vadovaudamiesi darbdavių ir mokyklos absolventų apklausos rezultatais bei žmogiškųjų išteklių kompetencijų paklausos situacija Lietuvos pramonės ir statybos sektoriuose, galima konstatuoti, kad mokykla, vykdydama sektorinio praktinio mokymo centro veiklas, nepilnai suformuoja reikiamus mokinių profesinius gebėjimus ir praktinius įgūdžius. Todėl teikiamas projektas yra skirtas spręsti minėtą problemą, sudarant galimybes mokiniams įgyti rinkos poreikius atitinkančius specifinius praktinius profesinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas, mokyklos bendrabutyje suteikti šiuolaikines, higienos normas atitinkančias apgyvendinimo sąlygas.

Atlikus problemos priežasčių analizę konstatuota, kad pagrindinis, problemos atsiradimui esminę įtaką turintis veiksnys yra specifinės įrangos, leidžiančios suteikti aukštesnes kompetencijas, trūkumas. Šiuo metu Alytaus PRC SPMC itin trūksta praktiniams technologijos ir inžinerijos mokslų krypties mokinių užsiėmimams reikalingų plastikų apdirbimo, alternatyvios energetikos, litavimo laboratorijų su šiuolaikiška, modernia įranga. Kitų technologinių ir inžinerinių laboratorijų plėtra padėtų išspręsti mokinių praktinių įgūdžių stokos ir šalies bei regiono poreikius atitinkančių technologinės ir inžinerinės krypties mokinių pasirengimo praktinei veiklai gebėjimų problemą, leistų parengti mokinius Pramonės revoliucijos 4.0 iššūkiams.

Atsižvelgiant į tai ir išanalizavus esamą situaciją, identifikuotas problemas ir jas sąlygojančias priežastis, nustatyta, kad geriausias problemų sprendimo būdas yra inžinerinės pramonės, darbų saugos ir statybos mokymo krypčių laboratorijų plėtra įsigyjant technologinę praktinio mokymo reikmėms reikalingą įrangą.

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės švietimo paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant Alytaus PRC sektorinio praktinio mokymo centrų patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Projekto metu bus papildomai įsigyjama moderni įranga, modernizuojama Alytaus PRC SPMC švietimo infrastruktūra. Tokiu būdu bus didinama mokslo ir švietimo paslaugų įvairovė, sudarytos sąlygos aukštesnei mokymų kokybei, prieinamumo ir interaktyvumo didinimui, kas leis sudaryti sąlygas besimokančiųjų skaičiaus didėjimui. Todėl projektas pilnai atitinka programos tikslus, prioritetą, uždavinius ir siekiamus rezultatus.

Projekto veiklos, sprendžiančios projekto problemas:

• Suvirinimo laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Litavimo laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Elektros technologijų laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Alternatyvios energetikos laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Plastikų apdirbimo laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Darbų saugos praktinio mokymo laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Programinio valdymo medienos apdirbimo laboratorijos plėtra įsigyjant reikalingą technologinę įrangą (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Trinkelių klojimo ir mažosios mechanizacijos dirbtuvių plėtra įsigyjant reikalingus technologinius įrenginius (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• IT sistemų plėtra įsigyjant reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus; Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Bendrabučio adresu Putinų g. 40, Alytuje, renovacija;

• Bendrabučio pritaikymo mokinių poreikiams reikalingų baldų įsigijimas;

• Bendrabučio pritaikymo mokinių poreikiams reikalingos buitinės technikos įsigijimas.

 

Numatomi projekto rezultatai:

• Įsigyta suvirinimo laboratorijos įranga (1 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Įsigyta litavimo laboratorijos įranga (1 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Įsigyta elektros technologijų laboratorijos įranga (1 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Įsigyta alternatyvios energetikos laboratorijos įranga (1 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Įsigyta plastikų apdirbimo laboratorijos įranga (1 kompl.) Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus);

• Įsigyta darbų saugos praktinio mokymo laboratorijos įranga (1 kompl.) (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Įsigyta programinio valdymo medienos apdirbimo laboratorijos įranga (1 kompl.) (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Įsigyta trinkelių klojimo ir mažosios mechanizacijos laboratorijos įranga (1 vnt.) (Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Įsigyta kompiuterinė technika (1 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus (19 kompiuterių, 1 interaktyvi lenta); Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus (19 kompiuterių, 1 interaktyvi lenta));

• Įsigyta programinė įranga ( 5 kompl.) (Inžinerinės pramonės SPMC, Putinų g. 40, Alytus; Darbų saugos ir statybos SPMC, A. Sakalausko g.10, Alytus);

• Renovuotas 1 objektas;

• Įsigyti baldai (1 kompl.);

• Įsigyta buitinė technika (1 kompl.);

• Parengtas investicinis projektas (1 vnt.).

Šių projekto rezultatų pasiekimas užtikrins aukštą teikiamų profesinio mokymo paslaugų kokybę, geresnį mokinių pasirengimą praktinei veiklai bei jų sėkmingą integraciją darbo rinkoje.

 

Projekto tikslinės grupės ir jų poreikiai:

1. Pirminio profesinio mokymo programų mokiniai (APRC ir kitų profesinių mokyklų). Aukšta teikiamų mokymų paslaugų kokybė; Darbo rinkos poreikius atitinkančių kompetencijų įgijimas; Motyvuojanti mokymo(si) aplinka; Mokymas(is) atitinkantis naujausią skaitmenizacijos ir technologijų lygį; Geros apgyvendinimo sąlygos.

2. Tęstinio profesinio mokymo programų mokiniai. Aukšta teikiamų mokymų paslaugų kokybė; Persikvalifikavimas ar kompetencijų tobulinimas; Darbo rinkos poreikius atitinkančių kompetencijų įgijimas; Motyvuojanti mokymo(si) aplinka; Mokymas(is) atitinkantis naujausią skaitmenizacijos ir technologijų lygį; Geros apgyvendinimo sąlygos.

3. Verslo įmonės. Darbo rinkos poreikius atitinkantys ir aukštas technologines kompetencijas turintys specialistai; Darbuotojų įgūdžių tobulinimas; Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas.

4. Profesijos mokytojai ir dėstytojai. Technologinių ir pedagoginių kompetencijų tobulinimas naujausioje skaitmenizacijos bei technologijų aplinkoje.

Projekto pasekmių ir poveikio vertinimas rodo teigiamas įgyvendinto projekto ilgalaikes pasekmes ir poveikį Alytaus PRC SPMC veiklai. Svarbiausios projekto pasekmės: darbo rinkos poreikius tenkinančios atnaujintos ir naujos formalios ir neformalios profesinio mokymo pogramos, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sėkmingai dirbančios verslo įmonės, pagerinta mokymo(si) ir darbo aplinka, padidintas Alytaus PRC patrauklumas. Projekto poveikis: teikiamų paslaugų lankstumas ir jų prieinamumo padidinimas, viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizavimas, sąlygojantis geresnes darbo ir mokymosi sąlygas, naujų SPMC mokymo formų įdiegimas, darbo rinkai reikalingų profesinių gebėjimų ugdymas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

“Kaimyniškas pasikeitimas patirtimi ir profesiniais įgūdžiais”

Nr. LT-PL-2S-150

Projekto esmė yra vietos iniciatyvos jaunimo užimtumo didinimui, kurios numato bendrą pasienio regiono verslumo įgūdžių vystymą, tarpvalstybinio mobilumo skatinimą ir atotrūkio tarp profesinio mokymo ir realaus darbo mažinimą. Projekto tikslai yra šie: mokinių darbo organizavimas naudojant mokomąsias simuliacines bendroves bendradarbiaujančias su užsienio partneriu; mokytojų kompetencijų, susijusių su profesinio mokymo nauda, po pamokine simuliacinių bendrovių veikla mokinių verslumo ugdymui, didinimas.

Tiesioginiai projekto naudos gavėjai bus mokiniai ir mokytojai iš Gižycko pavieto Elektronikos ir IT technologijų profesinės mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro.

Projekto veikla apima: mokomųjų simuliacinių bendrovių įsteigimą; įsteigtų bendrovių paslaugų teikimą; įsteigtų bendrovių turizmo renginių organizavimą, mokytojų mokymo organizavimą, projekto informavimą ir viešinimą, projekto valdymą, projekto uždarymą.

Projekto rezultatas yra teigiamas poveikis mažinant nedarbo lygį, o projekto produktai - 73 bendrų užimtumo skatinimo vietos iniciatyvų ir bendrų mokymų dalyviai, kurais yra mokiniai ir mokytojai, dirbantys simuliacinėse mokomosiose bendrovėse ir mokymuose dalyvaujantys mokytojai.

Projekto biudžetas yra 49 170,20 eurų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 2018-03-01 - 2019-02-28.

 

 

„Tarptautinis mobilumas - galimybė tobulėti“

Nr. 2018-1-LT01-KA116-046830

Projektas „Tarptautinis mobilumas - galimybė tobulėti“ skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu siekiama apimti kuo platesnį Alytaus PRC vykdomų mokymo programų spektrą, todėl projektas turi net septyniolika priimančiųjų partnerių dešimtyje šalių. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas. Šiame projekte numatyti du atvykstamieji dėstymo vizitai. Vieno iš jų metu bus vykdomi aerografijos mokymai Alytaus profesinio rengimo centro ir kitų profesinių mokyklų mokiniams, kito - virėjo specialybės mokiniai bei profesijos mokytojai bus mokomi itališkos virtuvės subtilybių.

Projekto tikslai:

- tobulinti mokinių technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais;

- gerinti mokinių socialines ir bendrąsias kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos įgūdžius;

- ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei integruotis į tarptautinę darbo rinką.

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams tobulinti profesines, technologines kompetencijas, perimti geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikyti savo darbe;

- suteikti kiekvienam profesijos mokytojui galimybę iš naujo įsivertinti savo profesinę veiklą, planuoti profesinį tobulinamasi, kūrybiškai išbandyti naujus mokymo (si) metodus bei naują technologinę įrangą;

- sudaryti galimybes profesijos mokytojams ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su užsienio šalių kolegomis.

Projekte dalyvaujančius mokinius sieja bendri aspektai: įgyti naujų kompetencijų, patobulinti profesinės užsienio kalbos įgūdžius, praktiškai išmokti naudotis modernia įranga bei technologijomis, įgyti gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių.

Projektu sieksime, kad mokiniai turėtų galimybę tobulinti savo profesinius įgūdžius dirbdami su naujausiomis technologijomis bei įranga. Stažuočių metu jie dirbs su Ispanijos, Vokietijos, Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Slovėnijos, Danijos, Prancūzijos bei Lenkijos profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama moderniausia įranga, tuo pagerins savo profesines kompetencijas, susipažins su aukštais darbo kultūros ir darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinių tarptautinio mobilumo metu pasiekti rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti naudojant ECVET elementus, kurie užtikrins profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje.

Mokytojai susipažins su užsienio šalių profesinio mokymo turiniu, mokymo programomis, kvalifikaciniais reikalavimais darbuotojams, analizuos kaip praktiškai organizuojamas darbo procesas įmonėse, kokios paslaugos teikiamos klientams. Dalyvaudami partnerių organizacijos veikloje tobulins savo profesines ir socialines kompetencijas, perims geriausias ugdymo praktikas ir jas pritaikys savo darbe.

Kiekvienam projekto dalyviui, kuris sėkmingai atliks stažuotę užsienio partnerio organizacijoje, bus išduotas Europass mobilumo dokumentas, kuris geriausiai atspindi stažuotės metu įgytus naujus įgūdžius ir gebėjimus. Priimančios organizacijos taip pat išduos savo institucijų sertifikatus, patvirtinančius stažuotės dalyvių praktiką užsienyje ir įgytas kompetencijas.