Skip to main content

Erasmus+ KA2

 

Erasmus+: LdV 2 pagrindinio veiksmo projektas

 „NEET ir pameistrystės sinergija“

 Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529

 

KAS TAI?

NEET – nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas

POREIKIS

Projekto metu bus parengta metodika, kuri užtikrins profesinio mokymo, socialinės apsaugos ir darbo bei verslo institucijų bendradarbiavimą, identifikuojant socialinės atskirties rizikos jaunimą, atliekant jų profesinį veiklinimą, mokymą bei integraciją į darbo rinką.

TIKSLAI

•išanalizuoti Europos Sąjungos šalių, ypač Estijos, Lietuvos ir Lenkijos, gerosios praktikos pavyzdžius, mažinant socialinę atskirtį per efektyvų profesinį mokymą.

•išanalizuoti Estijos, Lietuvos ir Lenkijos pameistrystės, kaip profesinio mokymo formos, ypatumus.

•parengti NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodiką, panaudojant pameistrystę kaip profesinio mokymo organizavimo formą.

PARTNERIAI

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS, LIETUVA

ITT Group, ESTIJA

Gižycko pavieto mokyklų ir švietimo įstaigų aptarnavimo komitetas, LENKIJA

UŽDAVINIAI

•sukurti sąlygas jaunimui įsitraukti į švietimo veiklą ir darbo rinką;

•skatinti tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius naudojant pameistrystę kaip vieną iš kvalifikuotos darbo jėgos rengimo formų.

VEIKLOS

•partnerių susitikimai

•NEET atvejo analizė

•pameistrystės, kaip mokymo formos, analizė ir mokymo programų, tinkamų NEET, parinkimas

•metodikos kaip sugrąžinti NEET į švietimo sistemą ir darbo rinką parengimas

•mokymo programų pritaikymas NEET poreikiams ir pameistrystės analizės paruošimas

•mokymai

•sklaidos konferencija

REZULTATAI

1. Estijos, Lietuvos ir Lenkijos gerosios praktikos pavyzdžių, mažinant socialinę atskirtį per efektyvų profesinį mokymą, analizė

2. Estijos, Lietuvos ir Lenkijos pameistrystės, kaip mokymo formos, analizė

3. NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodika, panaudojant pameistrystę kaip profesinio mokymo organizavimo formą

4. Atnaujintos profesinio mokymo programos

POVEIKIS

•besimokantis jaunimas turės didesnes galimybes sėkmingai mokytis taikant pameistrystę ir kitas netradicines profesinio mokymo formas ir baigęs mokslus dirbti kvalifikuotą darbą;

•projekto dalyviai (mokymo įstaigų vadovai, sektorių vadovai bei profesinio orientavimo ir karjeros planavimo specialistai) pakels savo kvalifikaciją netradicinio profesinio mokymo organizavimo srityje

 

Įvyko pirmasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

Alytaus PRC lankosi svečiai iš Lenkijos

Įvyko projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ mokymai

Įvyko antrasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

Mokytojai išvyko į robotikos mokymus Taline

Mokytojai sugrįžo iš mokymų Estijoje

Įvyko trečiasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

Įvyko tretieji projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ mokymai

Įvyko ketvirtasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

Įvyko penktasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

Įvyko tarptautinė projekto „Synergy of NEETs and apprenticeship“ sklaidos konferencija

Intelektiniai produktai O.1.

NEET atvejo analizė
(gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta Alytaus PRC (lietuvių k.)

NEET atvejo analizė (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta Alytaus PRC (anglų k.)

NEET atvejo analizė (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta ITT Group (estų k.)

NEET atvejo analizė (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta ITT Group (anglų k.)

NEET atvejo analizė (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta DAMSEI (anglų k.)

NEET atvejo analizė (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje) atlikta DAMSEI (lenkų k.)

Intelektiniai produktai O.2.

Pameistrystės analizė atlikta APRC (lietuvių k.)

Pameistrystės analizė atlikta APRC (anglų k.)

Pameistrystės analizė atlikta ITT (estų k.)

Pameistrystės analizė atlikta ITT (anglų k.)

Pameistrystės analizė atlikta DAMSEI (anglų k.)

Pameistrystės analizė atlikta DAMSEI (lenkų k.)

Intelektiniai produktai O.3.

NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodika. (lenkų kalba)

NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodika.
(lietuvių kalba)

NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodika.
(anglų kalba)

NEET socialinės įtraukties, mokymo bei integracijos į darbo rinką metodika.
(estų kalba)