Skip to main content

Partnerystė

             


“E-mokymo/si organizavimas profesiniame ugdyme”


 Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0239


VšĮ Kauno mechanikos mokykla kartu su Alytaus profesinio rengimo centru bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą “E-mokymo/si organizavimas profesiniame ugdyme”.


Pagrindiniai šio projekto tikslai - kelti profesijos mokytojų ir kitų specialistų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją, gerinti profesinį rengimą pasinaudojant e-mokymo/si patirtimi Europos mokymo įstaigose. Įgyvendinant šį tikslą profesinio mokymo specialistams sudaromos sąlygos įvertinti savo lavinimosi poreikius, būti asmeniškai atsakingiems už savo ir ruošiamų specialistų mokymąsi, realizuojamas mokymo modelis, pagrįstas kooperavimusi, iniciatyva ir kūrybiškumu. Šio projekto dėka mokyklų profesijos mokytojai ir kiti specialistai, užsienio mokymo įstaigose įgytas žinias ir patirtį, pritaikys e-mokymo/si privalumus savo mokymo įstaigose.


Šiame mobilumo projekte dalyvauja profesijos mokytojai ir kiti specialistai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro. VšĮ Kauno mechanikos mokyklos projektų vadovo Sauliaus Merecko nuomone, šis profesinio mokymo specialistų mobilumo projektas, kartu su kitomis profesinėmis mokyklomis bei partneriais užsienyje, padės spręsti specialistų rengimo problemas ne tik Kauno mieste bei apskrityje, bet ir Ukmergės, Alytaus regionuose, padės tobulinti profesinio rengimo proceso kokybę.


Projekto tikslų įgyvendinimui pasirinktos šios priimančios organizacijos: Slovakijoje - profesinio rengimo centras Stredná otborna škola, Zlate Moravce; Škotijoje – Coatbridge kolegija.


Projekto trukmė 10 mėn., t.y., nuo 2009.09.01. iki 2010.06.30Profesinio mokymo specialistų mobilumo projekto dalyvių 1 savaitės vizitai vyks dviem srautais (Planuojama: Slovakijoje – 2009 m. gruodžio mėn.;  Škotijoje – 2010 m. kovo – balandžio mėn.).  Po jų vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.


Projekto metu bus siekiam šių rezultatų: • 14 profesijos mokytojų ir kitų specialistų pakels savo kvalifikaciją, kompetenciją bei patobulins turimus profesinio mokymo įgūdžius e-mokymesi;

 • perims užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį e-mokymosi srityje;

 • pagerės moksleivių profesinio rengimo kokybė;

 • padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;

 • profesijos mokytojams atsiras galimybė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją atestacijos metu;

 • atsiras galimybė naujoviškų darbo metodų vystymui, informacinių technologijų taikymui profesiniame mokyme. 

 Akimirkos iš stažuotės Slovakijoje, kurioje dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro mokytojas Mindaugas Sapežinskas:


 


 


 


 


 


            


“Naujos technologijos metalo apdirbime ir automobilių remonte”


 Projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0246


 VšĮ Kauno mechanikos mokykla kartu su Alytaus profesinio rengimo centru bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą “Naujos technologijos metalo apdirbime ir automobilių remonte”


Šio projekto pagrindinis tikslas yra: gerinti pirminio profesinio mokymo moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą.


Šiame stažuočių projekte dalyvauja metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių  baigiamųjų kursų moksleiviai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro.


Pagal mokymo planus ir programas moksleivių stažuočių laikas sutampa su ištisinės gamybinės praktikos įmonėse pradžia.


Projekto tikslų įgyvendinimui, be dalyvius siunčiančių partnerių, pasirinktos šios partnerinės organizacijos užsienyje: priimančios organizacijos Slovakijoje - profesinio rengimo centras Stredná Otborna škola, Zlate Moravce ir Škotijoje – Coatbridge.


Projekto trukmė 10 mėn., t.y., nuo 2009-09-01. iki 2010-06-30. Kalbinis ir kultūrinis parengimas numatytas projekte dalyvaujančiose Lietuvos mokyklose bei pas priimančius partnerius Slovakijoje ir Škotijoje.


Po stažuočių vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.


Projekto metu tikimasi pasiekti šių rezultatų: 1. 24 metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių mokiniai stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose įgis naujų praktinių įgūdžių;

 2. tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine – materialine baze;

 3. patobulins užsienio kalbų įgūdžius;

 4. praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;

 5. padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinant Lietuvos ir ES šalių įmonėse.

Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių baigiamojo kurso moksleivių 2 savaičių trukmės stažuotės numatomos 2010 m. kovo mėnesį.


Stažuotės dalyviai bus atrenkami konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus: • Stažuotės tikslų atitikimas specialybiniams poreikiams,

 • Moksleivio teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai pasirinktoje specialybėje,

 • Moksleivio motyvacija ir iniciatyvumas siekiant specialybės žinių,

 • Užsienio kalbų mokėjimas,

 • Gebėjimas komunikuoti ir adaptuotis kolektyve (atsakomybė, pareigingumas ir elgesys visuomenėje).

 


              


 


„Tarptautinė praktika turizmo ir viešbučių sektoriuje ” 


 Projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0145


 Kauno prekybos ir verslo mokykla, teikianti pirminį profesinį ugdymą turizmo ir viešbučių specialybės mokiniams, bendradarbiaudama su panašiomis profesinėmis mokyklomis Lietuvoje, įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo, Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Tarptautinė praktika turizmo ir viešbučių sektoriuje”. Projekto trukmė – 10 mėnesių.


Šiame projekte priimančiais partneriais yra Norvegijos Oslo restoranas „Amundsen and Nobile“ bei Turkijos viešbutis Belzekich Beach, kurių tikslas yra:


-        užmegzti kontaktus ir organizuoti 12 mokinių iš Lietuvos 8 (aštuonių) savaičių praktinį mokymą įmonėse 2009 metų rugsėjo - lapkričio mėn.;


-        organizuoti mokinių priėmimą, jų apgyvendinimą;


-        organizuoti mokinių kalbinį, kultūrinį parengimą;


-        paskirti kontaktinį asmenį, kuris palaikys pastovų ryšį su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla projekto įgyvendinimo eigoje;


-        bendradarbiauti, vertinant projekto rezultatus. 


Projekto partneriai Lietuvoje yra Alytaus profesinio rengimo centras (2 mokiniai viešbučių ir turizmo specialybės), Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla (2 mokiniai viešbučių ir turizmo specialybės), Kauno maisto pramonės mokykla (2 mokiniai padavėjų ir barmenų specialybės).


Šiandieninei darbo rinkai reikalingas kvalifikuotas specialistas, sugebantis prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis dirbti kokybiškai, sparčiai, savarankiškai, todėl projekto partneriai bendradarbiaujant sieks šių tikslų:


1) sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam mokinių mobilumui, skatinant asmeninį tobulėjimą turizmo ir viešbučių paslaugų teikimo srityje;


2) kelti mokinių kvalifikacijas, supažindinant su viešbučių ir turizmo paslaugų kokybe, darbo specifika bei naujovėmis (bendradarbiaujant su partneriais Turkijoje),


3) ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika - siekti geresnės profesinės adaptacijos.


Bendradarbiaujant bus siekiama perimti gerąją patirtį iš partnerių Turkijoje ir Norvegijoje, palyginti  skirtingų regionų darbo specifiką.


 Akimirkos iš stažuotės Turkijoje, kurioje dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro mokinės Eimantė Kirkliauskaitė ir Birutė Balynaitė: